Home » Holdbarhet

HOLDBARHET

For EKULF er holdbarhet et viktig spørsmål som gjennomsyrer hele organisasjonen fra produksjon og arbeidsvilkår til produkt- og forpakningsmateriale.

HOLDBARHET

For EKULF er holdbarhet et viktig spørsmål som gjennomsyrer hele organisasjonen fra produksjon og arbeidsvilkår til produkt- og forpakningsmateriale.

HOLDBAR PRODUKSJON

De produsenter og leverandører som EKULF arbeider med finnes i største del innen Europa og er ISO/GMP – sertifisert eller har en egen kvalitetspolicy for å gjøre produksjonen sikker.

Vi er nøye med kvalitet- og produksjonsprosesser og har høye kvalitetskrav på våre samarbeidspartnere innen alt fra produksjon og ferdig produkt til hvordan vår markedsføring/reklame kommuniserer mot våre kunder. Besøk hos underleverandører/produsenter og også logistiske partnere skjer regelmessig for å sikre jevn kvalitet i råvarer, produksjon samt at helse- og miljøkrav oppfølges.

Ovenfor nevnte krav gjelder for hele kjeden fra produksjon til konsument. Som en konsekvens har EKULF valgt å ikke jobbe med eksterne produsenter som ikke oppfyller de krav som stilles.

KVALITETSARBEIDE

Vi er, og kommer alltid å være, veldig nøye med at våre produkter holder en høy kvalitet. Dette gjelder såvel bestående sortiment som nylanseringer av produkter. Innen vi tar inn en ny artikkel i vårt sortiment gjør vi en nøyaktig test- og kvalitetssikring som følger de regler som er gjeldende innen EU eller særskilte regler som bare gjelder i Sverige.

Vi ser hele tiden til å løpende kontrollere samtlige ingredienser og produksjonsdetaljer/spesifikasjoner i henhold til de ISO krav og miljøkrav som vi ønsker. For å muliggjøre sporbarhet av råvarene benytter EKULF seg av batch-nummer og utgangsdato.

FORRETNINGSIDE

”Å tilby markedet høykvalitets munnpleieartikler og ideer til best pris på en så effektiv og attraktiv måte som mulig i harmoni med miljøet”.

MILJØARBEIDE

Allerede når EKULF ble grunnlagt i 1969 så skrev vi inn i vår forretningside at vi skulle arbeide i harmoni med miljøet. Vi ser hele tiden til at vi følger de regler og lover som gjelder påvirking av miljøet både innen EU og i Sverige. Vi bedriver hele tiden et kontinuerlig arbeide for å minske firmaets direkte og indirekte miljøpåvirknig.

Når det gjelder tilvirkning av munnpleieprodukter så velger vi plast og øvrig materiale som har minste tenkbare påvirkning på miljøet og der materialet i visse fall også kan gjenbrukes. Alle våre produkter og forpakninger er gjenvinningsbare og vi har en sikker handtering av vårt avfall ved å følge det regelverk som er fastsatt innen EU for plast/kjemikalier/papp og ulike metaller.

TRYGT ARBEIDSMILJØ

Våre ansatte tilbys et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Vi følger lover og bestemmelser i forhold til arbeidsmiljø og arbeidsforhold. Forutsetningen for et sikkert arbeidsmiljø er at vi har en alkohol- og rusfri arbeidsplass. Ingen form for alkohol eller ruspåvirkning under arbeidstiden aksepteres. Ansatte tilbys også en trimtime hver uke samt økonomisk bidrag for godkjente fysiske aktiviteter.

Vi verdsetter og respekterer ulik kulturelle bakgrunn og tradisjoner. Våre ansatte bedømmes og behandles utifra individenes evne og kvalifikasjoner og utført arbeid, ikke på grunn av personlige karaktertrekk eller overbevisning. Vi behandler samtlige ansatte med respekt og verdighet. Ingen ansatt får under noen omstendighet utsettes for kroppslig bestraffning eller andre former av fysiske, psykiske, seksuelle trakasserier eller tvang i noen som helst form. Vi tar avstand fra all form av diskriminering.

Tvangsarbeide, ufrivillig eller uavlønnet arbeide aksepteres ikke i noen form. Ingen person får stå i jobb noen tid mot dennes vilje. Avdrag i lønn får ikke gjøres om dette ikke reguleres i kollektivavtale eller er godkjent ifølge lov. Barnearbeide forekommer ikke i noen form. Her følger vi de faglige regler som er oppsatt i forhold til den ansattes alder og lønn. Vi ser til at samtlige ansatte har lønn og arbeidstider ifølge nasjonale lover og avtaler. Vi har ansettelsesbevis med samtlige ansatte i firmaet og respekterer den ansattes rett til kollektiv lønnsforhandling.

ØKONOMI

EKULF AB er AAA-sertifisert i minst 10 år tilbake samt har UC 5 (bankenes opplysningssentral) med en risikoklasse på under 0,03%, hvilket er den laveste risikoprosenten som kan oppnåes ved å handle hos EKULF.